top of page
Favicon E Tax Software - Wide.png

Stedfestet Hendelse

Programvare for å dokumentere hendelser og observasjoner med kategori, bilde og tekst. Observasjon sendes inn og det returneres et pdf-dokument tilbake til avsender pr. mail. Dokumentet inneholder tidspunkt plassering (bredde- og lengdegrad), adresse, tekst og bilder.

 

VIKTIG: Les betingelsene for bruk av programvaren før du tar denne i bruk.

VED Å AKSEPTERE BRUK AV PROGRAMVAREN GIR DU DITT SAMTYKKE TIL DISSE BETINGELSENE.

DETTE ER EN AVTALE OM SLUTTBRUKERRETTIGHETER.

Data samlet inn gjennom programvaren vil være i e-Tax Software AS eie. Data benyttes kun i forvaltning av innrapporterte hendelser.

GDPR

Gjennom bruk av applikasjonen er det frivillig å dele personopplysninger (navn, epost og mobilnummer). Vi oppfordrer til å gi denne informasjonen, så at e-Tax Software AS på enkelt vis kan komme i kontakt med den som rapporterer dersom det trengs mer informasjon.

Personopplysninger slettes automatiske etter ett år.

​Personopplysninger håndteres konfidensielt før sletting.

Opphavsrett: Programvaren og alle rettigheter inkludert, uten begrensning, eiendomsrettigheter og immaterielle rettigheter eiet av e-Tax Software AS.

Forbehold om rettigheter: e-Tax Software AS forbeholder seg alle rettigheter til programvaren.

Ikrafttredelse og oppsigelse av avtalen. Denne avtalen trer i kraft fra den datoen du godtar betingelsene i avtalen. Avtalen regnes opphørt ett år etter registrering er foretatt.

Sluttbrukerdeklarasjon: Som sluttbruker anerkjenner du at programvaren leveres "som den er", uten noen garantier, verken uttrykt eller underforstått, og i den grad det er tillatt ifølge gjeldende lovgivning. Verken leverandøren, dens lisensgivere eller tilknyttede selskaper eller opphavsrettseiere gir noen løfter eller garantier, verken uttrykt eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til garanti om salgbarhet eller egnethet for et bestemt formål eller at programvaren ikke krenker patenter, opphavsrettigheter, varemerker eller andre rettigheter som tilhører tredjeparter. Verken leverandøren eller noen annen part gir garantier om at funksjonene i programvaren vil innfri dine behov eller at bruken av programvaren vil være uforstyrret eller feilfri. Du påtar deg alt ansvar og all risiko for valg av programvaren til dekning av dine behov og også for installasjon, bruk av og eventuelle resultater fra den.

Ingen flere forpliktelser: Denne Avtalen gir ingen flere forpliktelser for Leverandøren og lisensgiverne annet enn det som er spesifikt angitt.

Ansvarsbegrensning: I den grad det tillattes av gjeldende lovgivning, skal ikke leverandøren, dens ansatte eller lisensgiverne under noen omstendigheter være ansvarlige for eventuelle tap av fortjeneste, inntekter, salg, data eller for kostnader for å innhente reservevarer eller -tjenester, skade på eiendom, personskader, driftsavbrudd, tap av forretningsinformasjon eller for eventuelle spesifikke, direkte, indirekte, tilfeldige, økonomiske, erstatningspliktige, straffbare, spesielle skader eller følgeskader, uansett hvordan de forårsakes eller om de oppstår som følge av kontraktsfestet ansvar, ansvar utenfor kontrakt, uaktsomhet eller annet ansvar, som følge av bruk av eller manglende mulighet til å bruke programvaren, selv om leverandøren eller lisensgiverne eller tilknyttede selskaper er gjort oppmerksomme på muligheten for slik skade. Noen land og jurisdiksjoner tillater ikke ansvarsfraskrivelse, men kan tillate ansvarsbegrensning, og i slike tilfeller skal ansvaret til leverandøren, dens ansatte eller lisensgivere eller tilknyttede selskaper være begrenset til det beløpet du betalte for lisensen.

Ingenting i denne avtalen skal krenke de lovbestemte rettighetene for forbrukere hvis betingelsene i avtalen er ugunstigere enn disse.

Teknisk støtte: e-Tax Software AS skal gi teknisk støtte etter eget skjønn, uten garantier eller forsikringer av noe slag. e-Tax Software AS påtar seg ikke noe ansvar for skader eller tap av data, eiendom, programvare eller maskinvare eller tap av fortjeneste som er resultatet av mottatt teknisk støtte. e-Tax Software AS forbeholder seg retten til å avgjøre at et problem ligger utenfor omfanget til teknisk støtte. e-Tax Software AS forbeholder seg retten til å avvise, innstille eller avslutte tilbud om teknisk støtte etter eget skjønn.

Gjeldende lovgivning: Denne avtalen skal reguleres av og fortolkes i henhold til Norsk lovgivning. Sluttbrukeren og e-Tax Software AS avtaler herved at prinsippene om lovkonflikter og FN-konvensjonen om internasjonale kjøp ikke skal gjelde. Du godtar uttrykkelig at eventuelle tvister eller krav i forbindelse med denne avtalen hva angår Leverandøren eller eventuelle tvister eller krav i forbindelse med bruk av Programvaren, skal avgjøres av Tingretten i Trondheim, og du godtar uttrykkelig at denne domstolen utøver stedlig kompetanse.

Generelle bestemmelser: Hvis noen av bestemmelsene i denne avtalen blir ugyldige eller ikke kan håndheves, påvirker dette ikke gyldigheten til andre bestemmelser i avtalen, som skal forbli gyldige og håndheves i henhold til bestemmelsene i denne avtalen. Denne avtalen kan kun endres i skriftlig form, signert av en autorisert representant for e-Tax Software AS eller en person som har uttrykkelig autorisasjon til dette i henhold til i en skriftlig fullmakt.

Dette er hele avtalen mellom e-Tax Software AS og deg når det gjelder programvaren, og den erstatter eventuelle tidligere erklæringer, diskusjoner, forpliktelser, kommunikasjon eller reklame knyttet til programvaren.

Leverandør av tjenesten

e-Tax Software er utvikler og leverandør av tjenesten

https://e-tax.no

905 31 119

bottom of page