top of page

Omtaksering i Rana kommune - 2018

Rana kommune utfører i løpet av sommeren en omtaksering av eiendommer som tidligere har vært regnet som verk og bruk etter tidligere lovverk.

Fra 2024 utgår eiendomsskatt på det som populært er kalt maskiner, eller i lovteksten er benevnt "Produksjonsutstyr og –installasjonar". Dette får betydning for bedriftene ved at grunnlaget på nevnte utstyr reduseres med 1/7 hvert år fra 2019 til det er borte i 2025.

Firmaet Industritaksering AS med underleverandør eSkatt as er tildelt oppgaven.

 

Vi har intensjoner om befaring på eiendommer mellom 20. og 25. august, og har i den forbindelse sendt ut anmodning om å få tilsendt en del grunnlagsinformasjon som vi vil ha nytte av for å på best måte kunne beregne et riktig grunnlag for den nye reduserte eiendomsskatten på bedriftens eiendom. Informasjonen ber vi om å få tilsendt innen 29 juni for å kunne forberede befaringen på en best mulig måte.

Vi kan ellers kontaktes på epost: otto@eskatt.no - og telefon 90 53 11 19

Under ser dere utdrag fra det kommende lovverket, hvor endringer er markerte med rødt i teksten. I tillegg er det noen kommentarer til lovteksten og en kort beskrivelse av det som blir overgangsregelen.

Denne siden vil bli oppdatert etter hvert som det er nødvendig på grunn av ny informasjon som kommer eller spørsmål og avklarering som dukker opp hvor dette kan være av almen interesse å få klarlagt.

2018-08-14_12h00_38.png

Kveldsmøte i Næringsforeningen:

I forbindelse med takseringen i Rana i uke 34 vil vi stille på møte hos næringsforeningen.

20 august kl 1430 - ca. 21  (KLIKK HER)

Møtet blir arrangert som et åpnet møte hvor vi som taksatorer forklarer generelt om takseringen, hva som ligger bak og hvordan den foregår, samt om konsekvenser av takseringen.

Det vil bli åpnet for å stille spørsmål under og etter møtet.

I tillegg til oss vil også kommunen være representert på møtet.

§ 4. Eigedomsskatt vert skriven ut på dei faste eigedomane ut frå tilhøva den 1. januar i skatteåret.

Til faste eigedomar vert rekna bygningar og tomt som høyrer til, huslause grunnstykke som hagar, lykkjer, vassfall, laste-, opplags- eller arbeidstomter, bryggjer og liknande og likeeins næringseigedom. Til næringseigedom vert m.a. rekna fabrikkar, sagbruk, industrielle verk, steinbrot, losse- og lasteplassar og liknande arbeids- og driftsstader samt kontorlokale, butikk, hotell og serveringsstad mv. Produksjonsutstyr og –installasjonar skal ikkje reknast med i eigedomsskattegrunnlaget for næringseigedom. Til næringseigedom vert ikkje rekna kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum. For vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum skal arbeidsmaskinar og tilhøyrsle og ting som kan setjast i klasse med slikt ikkje reknast med utan tingen er ein part av sjølve føretaket.

Flytande anlegg i sjø for oppdrett av fisk, skjell, skalldyr og andre marine artar vert jamnstelt med næringseigedom og anlegg nemnde i andre leden fjerde punktum, når anlegget har vore stasjonert i kommunen i over 6 månader i året før skatteåret. Eigedomsskatt vert då skriven ut sjølv om anlegget ikkje var stasjonert i kommunen 1. januar i skatteåret. Verdsetjinga av anlegget skjer jamvel etter tilhøva denne datoen. Til slikt anlegg vert rekna dei fysiske installasjonane som merder, flytemodul, fôringsmaskin, fôringslager, opphaldsrom og sanitæranlegg og liknande, samt anker, lodd og liknande til forankring.

 

Merknad til endringene i § 4:

Selv om loven ikke lenger skiller mellom næringseiendom og verk og bruk, er lovteknikken med å gi eksempler på ulike typer eiendom (fast eiendom, næringseiendom og oppdrettsanlegg) beholdt. Alternativet ville vært å lage en legaldefinisjon. En god del eksempler på det som var verk og bruk er naturlig nok fjernet (gjelder fiskevær, saltehus, lenser, utbygde vassfall og vassfallstykke, demningsverk, møllebruk, skipsvervar og gruver). Det er likevel ingen tvil om at også dette er næringseiendommer etter loven.

 

Overgangsregel til eigedomsskattelova §§ 3 og 4:

Kommunar som i skatteåret 2018 skreiv ut eigedomsskatt på verk og bruk som frametter vert rekna som næringseigedom kan frå og med skatteåret 2019 til og med skatteåret 2024 skrive ut eigedomsskatt på eit særskilt fastsett grunnlag. Det særskilte grunnlaget skal baserast på differansen mellom eigedomsskattegrunnlaget i 2018 og 2019 som er forårsaka av at produksjonsutstyr og installasjonar Ikkje skal reknast med i grunnlaget. Dette særskilte grunnlaget skal i 2019 vere lik seks sjudelar av differansen, og reduserast med ein sjudel kvart påfølgjande år. Skattesatsen ved slik avtrappa utskriving kan ikkje vere høgare enn den som blei nytta for dei same eigedomane for skatteåret 2018.

Avklaringer, spørsmål og svar:

Konsekvens for dere av omtakseringen:

Bedrifter som har fått takst på produksjonsutstyr vil fra 2019 få en redusert takst på sine eiendommer. Dette kommer av at maskiner ikke skal skattlegges etter 2025.

 

Figuren Effekt av endringer i "maskinskatten" viser hvordan effekten blir dersom en bedrifts eiendom ble taksert til 6 mill i ved siste taksering. Vi omtakserer tomt og bygninger til 3,2 mill. Resten blir da å regne som "maskinskatt" som avskrives fra 2019-25. Fra 2025 og fremover vil det være bare tomt og bygninger som skal beskattes.

Regjeringen har satt av 500 mill som tildels skal kompensere kommunenes tap etter frafall av "maskinskatten".

bottom of page