top of page

Våre tjenester

Vi bistår kommuner med å gjennomføre hele eller deler av prosessen med innføring av eiendomsskatt, omtaksering eller årlig forvaltning.

Vi kan også bistå kommuner med enkeltoppgaver i et prosjekt, eller rådgivning i enkeltsaker.

Synfaring

Vi synfarer alle typer eiendommer og bygninger. Vi kontrollerer faktaopplysninger, funksjoner og gjør skjønnsmessige vurderinger av hver enkelt eiendom.

 

Vi dokumenterer alltid med  bilder av eiendommene og bygningene.

 

Våre synfarere har hele tiden fokus på likebehandling,

og de har kjennskap til aktuelt lovverk. 

Taksering

VI takserer alle typer eiendommer:

 • Bolig- og fritidseiendommer

 • Landbrukseiendommer

 • Næringseiendommer

 • Kraftnett

 • Massetak

 • Vindkraft

 • Oppdrettsanlegg

 • Tomter

Vi har kompetanse innen mange ulike takseringsmetoder, blant annet sjablong, leieverdi, teknisk verdi og avkastningsverdi.

Matrikkelføring

 

 

Vi har 5 medarbeidere som er sertifiserte matrikkelførere.

Matrikkelen er kjernen i arbeidet vi gjør, og av stor betydning for et vellykket takseringsprosjekt. Vi har  hele tiden har fokus på viktigheten av gode data i Matrikkelen.

Rådgivning og kurs

Vi bistår kommuner med rådgivning og kurs innenfor eiendomsskatt:

 • Rådgivning i enkeltsaker

 • Lovlighetskontroller

 • Kurs i synfaring

 • Kurs for nemnder og administrasjon

 • Prosjektledelse

 • Produksjonsledelse

 • Informasjons- og kommunikasjonsarbeid

 • Deltakelse i politiske møter

Årlig forvaltning

 

Vi bistår kommunene også i perioden mellom de alminnelige takseringene,

da må takstene årlig ajourføres på eiendommer hvor det har skjedd endringer det siste året. Eksempler på dette er nye bygninger og tilbygg, bygg som er revet, bruksendring, fradeling, grensejustering og seksjonering av eiendommer.

Klagebehandling

Vi har lang erfaring med saks- og klagebehandling fra en rekke kommuner,

og bistår kommuner med all aktuell saksbehandling for klager på eiendomsskatt:

 • Kommunikasjon med klager

 • Ny synfaring

 • Registrering av endringer i Matrikkelen og i kommunens fagsystem for eiendomsskatt

 • Utarbeidelse av saksframlegg og forberedelser for behandling i nemnder

 • Behandling av klager i nemndsmøter

 • Registrering av endelig vedtak

 • Informasjon om vedtak til klager

Dronetjenester

 

 

Vi tilbyr dronefotografering av eiendommer og bygninger i forbindelse med taksering av eiendommer. Vi kan også fly drone i andre sammenhenger på forespørsel. Vi har flere sertifiserte dronepiloter.

Analyser

 

 

Vi ufører ulike analyser:

 • Matrikkelanalyser

 • Kartanalyser

 • Omsetningsanalyser

 • Analyser av vedtatte sjablonger og takster sammenlignet med verdinivå for aktuelt takseringsår

 

Både enkeltstående kommuner og KSE benytter vår kompetanse innen analyser.

bottom of page