top of page

Våre tjenester

Vi bistår kommuner med å gjennomføre hele eller deler av prosessen med innføring av eiendomsskatt, omtaksering eller årlig forvaltning.

Vi kan også bistå kommuner med enkeltoppgaver i et prosjekt, og rådgivning i eiendomsskattesaker.

Synfaring av bygning.jpg

Synfaring

Vi synfarer alle typer eiendommer og bygninger. 

Hovedformålet med synfaring er å samle inn, og kontrollere opplysninger om eiendommen og bygningene. 

 

Vi kontrollerer og dokumenterer faktaopplysninger som bygningsstatus, bruksareal, etasjer og bygningspunkter. Vi ser også på bygningenes funksjon.

Vi dokumenterer alltid med bilder, og vi anser dette som en viktig del av synfaringen. Et godt bildegrunnlag er med på å sikre likebehandling, og gjør arbeidet til sakkyndig nemnd enklere. Bildematerialet vil også være til god hjelp når man skal forvalte eiendomsskatten i årene etter et takseringsprosjekt.

 

Det er enklere å vurdere klager når det foreligger god dokumentasjon. Kravet til dokumentasjon følger også av eiendomsskatteloven § 29, hvor det er et krav om «stutt grunngjeving» for vedtak i forbindelse med eiendomsskattesaker.

Våre synfarere har hele tiden fokus på likebehandling,

og de har god kjennskap til aktuelt lovverk. 

Kraftlinjer

Taksering

VI takserer alle typer eiendommer:

 • Bolig- og fritidseiendommer

 • Landbrukseiendommer

 • Næringseiendommer

 • Kraftnett

 • Massetak

 • Vindkraft

 • Oppdrettsanlegg

 • Ubebygde eiendommer

 

Vi har kompetanse innen mange ulike takseringsmetoder, blant annet sjablong, leieverdi, teknisk verdi og avkastningsverdi. Alle metoder benyttes som hjelpemiddel for å komme frem til best mulig verdsettelse av en eiendom i henhold til intensjonene i eiendomsskatteloven.

Ulike eiendommer, eller like eiendommer som ligger i ulike områder, kan bli taksert ved bruk av ulike metoder så lenge de valgte metodene er de som gir best representasjon av markedsverdien.

Vi utarbeider egne detaljerte rapporter for næringseiendommer. 

Kraftnett takseres i henhold til gjeldende lovverk, domsavgjørelser og KSE sin veileder for taksering av transmisjonsnett. Samme beregningsmetodikk som for transmisjonsnettet benyttes også for taksering av øvrig nett.

Synfaring av bygning.jpg

Matrikkelføring

Vi har 5 medarbeidere som er sertifiserte matrikkelførere.

Matrikkelen er kjernen i arbeidet vi gjør, og av stor betydning for et vellykket takseringsprosjekt. Vi har  hele tiden har fokus på viktigheten av gode data i Matrikkelen.

Gammel bygning

Matrikkelføring

Vi bistår kommuner med oppdatering av bygningsdelen i matrikkelen, både som ledd i et takseringsprosjekt, men også som frittstående prosjekt/bistand.

Vi har fire medarbeidere som er sertifiserte matrikkelførere.

Matrikkelen er kjernen i arbeidet vi gjør, og er av stor betydning for et vellykket takseringsprosjekt. Vi har hele tiden har fokus på viktigheten av gode data i Matrikkelen.

Vi følger kartverkets føringsinstruks, og eventuelle lokale tilpasninger i kommunen. Kommunen kan selv avgjøre hvilke endringer de ønsker at vi skal føre i matrikkelen. 

Noen av de vanligste endringene etter synfaring er:

 • Arealendringer per etasje og totalt

 • Endringer i bruksenheter

 • Etterergistrering av gamle bygninger

 • Registrering av nye bygninger

 • Bygningsstatusendringer

Synfarere

Kurs og opplæring

Vi holder kurs og opplæring i eiendomsskatt for blant annet nemnder, kommunestyre, formannskap, synfarere og kommunens administrasjon. Vi har også erfaring med å holde folkemøter, og informasjonsmøter med næringsforeninger.

Vi tilpasser våre kurs og opplæring etter deres behov og ønsker.

 

Eksempler på kurs og opplæring vi kan bistå med:

 • Kurs i synfaring

 • Kurs i eiendomsskatt (lovverk, roller, taksering, kommunikasjon, fritaksbehandling, vedtekter og planlegging)

 • Kurs i taksering for eiendomsskatt

 • Informasjonsmøter om eiendomsskatt, omtaksering eller innføring av eiendomsskatt

 • Opplæring i bruk av forvaltningsprogramvare for eiendomsskatt

Gammel bygning

Årlig forvaltning

Vi bistår kommunene også i perioden mellom de alminnelige takseringene,

da må takstene årlig ajourføres på eiendommer hvor det har skjedd endringer det siste året.

 

Eksempler på dette er nye bygninger og tilbygg, bygg som er revet, bruksendring, fradeling, grensejustering og seksjonering av eiendommer.

Vi kan gjennomføre den årlige forvaltningen i sin helhet for kommunen, eller bistå med enkeltoppgaver eller opplæring i forbindelse med årlig forvaltning.

Taksering av næringseiendom

Klagebehandling

Vi har lang erfaring med saks- og klagebehandling fra en rekke kommuner,

og bistår kommuner med all aktuell saksbehandling for klager på eiendomsskatt:

 • Kommunikasjon med klager

 • Ny synfaring

 • Registrering av endringer i Matrikkelen og i kommunens fagsystem for eiendomsskatt

 • Utarbeidelse av saksframlegg og forberedelser for behandling i nemnder

 • Behandling av klager i nemndsmøter

 • Registrering av endelig vedtak

 • Informasjon om vedtak til klager

Vi har erfaring med klagebehandling fra store næringseiendommer som  Klemetsrud forbrenningsanlegg i Oslo, Hydro Aluminium på Sunndalsøra, Aker Kværner og Tine i Verdal. 

Vi har i mange klagesaker samarbeidet med både LVK og KSE. Vi har også bistått som sakkyndig i rettsaker som kommuner har vært gjennom.

Dronefoto av massetak

Dronetjenester

Vi tilbyr dronefotografering av eiendommer og bygninger i forbindelse med taksering av eiendommer. Dette er spesielt aktuelt på næringseiendommer, da dronefotografering gir en god oversikt over eiendommen og dens bygningsmasse. I tillegg kan det gi informasjon om eiendommen og bygningene som man ikke ser fra bakkeplan.

 

Vi har fire sertifiserte dronepiloter (A1, A2, A3), og drone med C-merking.

Avtaler om å fly drone gjøres i forkant med hjemmelshaver, og vi kontakter AVINOR/nærmeste tårn, dersom vi skal fly i områder der dette er nødvendig.

Vi kan også fly drone i andre sammenhenger, her er noen eksempler på hva dronefotografering av eiendom og bygninger kan brukes til:

 • Ved salg av eiendom

 • Taksering av eiendom

 • Fremdrift på byggeprosjekter

 • Planlegging av byggeprosjekter

 • Kartlegging av skader på bygningsmasse

 • Inspeksjoner av bygninger, for eksempel tak og pipe

En av våre droner kan fotografere rett oppover, og dette kan benyttes til inspeksjoner og kontroller fra undersiden. Dronen har et med påmontert oriffkamera som gir veldig god bildekvalitet.

Analyser

Vi ufører ulike analyser i forbindelse med taksering for eiendomsskatt, matrikkelprosjekter, byggesaksbehandling eller politisk behandling. 

Våre analyser er ofte basert på kartdata, matrikkeldata og/eller omsetningsdata.

Eksempler på analyser vi kan utføre:

 • Ulike matrikkelanalyser som avdekker feil og mangler i bygningsdelen i matrikkelen

 • Ananlyser som viser statistikk over ulike bygningstyper, bruksenheter, areal eller lignende

 • Kartanalyse som avdekker bygninger som ikke er registrert i matrikkelen fra før

 • Analyse som viser verdinivået i en kommune, region eller på et bestemt geografisk område

 • Analyse som viser verdiforskjeller i geografiske områder

 • Analyser av vedtatte sjablonger og takster sammenlignet med verdinivå for aktuelt takseringsår

 

Analysene kan leveres som excelliste, PDF-rapport, kart, eller som arbeidsliste i kommunens fagsystem for eiendomsskatt.

forretnings

Rådgivning

Vi bistår kommuner med rådgivning i eiendomsskatt. Vi har egen jurist med lang erfaring med juridisk rådgvining i eiendomsskattesaker. Vi har lang erfaring med prosjekt- og produksjonsledelse i eiendomsskatteprosjekter.

Eksempler på rådgivning vi kan bistå med:

 • Lovlighetsvurdering i eiendomsskattesaker

 • Prosjektledelse

 • Produksjonsledelse

 • Bistand til utarbeidelse av retningslinjer for taksering

 • Informasjon og kommunikasjon til hjemmelshavere og innbyggere

 • Deltakelse i politiske møter

 • Juridisk rådgivning i eiendomsskatt

 • Bistand med oppsett av, eller arbeid i kommunens forvaltningsprogramvare for eiendomsskatt (KOMTEK, ISY Proaktiv)

Geografi

Kart og GIS

Vi har ansatte med lang erfaring og kompetanse innen kartfag og GIS. Daglig leder Otto Sæterbø er utdannet ved institutt for landmåling ved Norges landbrukshøgskole, og han har hatt fagansvar for grunnfagsutdanning i kartproduksjon og fotogrammetri ved institutt for landmåling ved Norges landbrukshøgskole.

Kart og GIS er en av de viktigste arbeidsverktøyene i eiendomsskatteprosjekter, og vi bruker ofte egne kart i forbindelse med taksering, i tillegg til kart i forvaltningsprogramvaren for eiendomsskatt som kommunen har valgt å benytte.

Eksempel på karttjenester vi kan tilby:

 • Ruteplanlegging for synfaring av eiendommer

 • Utarbeidelse av sonekart for sakkyndig nemnd

 • Temakart med omsetninger, matrikkeldata eller kartdata

 • Kart for synfarere som inneholder informasjon om eiendommen og bygningene på eiendommen, satt opp etter kommunens behov og ønsker

 • Kart med offline-funksjon og skylagring

 • Kart med ulike kartlag som for eksempel takflater og bygningstyper

Oppdrettsanlegg i sjø

Oppdrettsportal

Vi har utvilklet et egen nettløsning hvor vi foretar innsamling av data for oppdrettsanlegg i sjø. Der kan eierne selv logge seg inn og oppgi den informasjonen som er nødvendig for taksering av anleggene. 

I oppdrettsnæringen foretas det ofte store utskiftinger på de ulike lokalitetene, og det er derfor hensiktsmessig å gjennomføre årlige omtakseringer av anleggene. Dette sikrer likebehandling i kommunen. 

Dette er en abbonementsløsning, og det er flere kommuner som bruker løsningen. Kommunen mottar detaljerte rapporter med takster for anleggene.

Ønsker du å vite mer om hva vi kan hjelpe deg og din kommune med?

Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat, eller for komplett liste over tjenester og priser.

Takk for innsendingen din!

bottom of page